Användarvillkor

Begränsad användning

Allt innehåll på denna hemsida, såsom texter, grafik, logos, knappar, ikoner, bilder, ljudfilmer och mjukvara tillhör SIGARTH AB eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.
Webbplatsen, hela eller delar därav, får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte uttryckligen har medgivits av SIGARTH AB.
Informationen på webbplatsen får inte modifieras, användas eller förmedlas i kommersiellt syfte. Ej heller får copyright eller andra äganderättsmeddelanden tas bort från informationen.
SIGARTH AB medger inte någon som helst, uttrycklig eller antydd, rättighet till patent, copyright, varumärke eller affärshemligheter.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och SIGARTH AB ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet eller materialets lämplighet för ett specifikt ändamål eller för att användning av materialet inte inkräktar på någons immateriella rättigheter. I de fall någon av SIGARTH AB:s webbsidor hänvisar till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och SIGARTH AB avsäger sig allt ansvar för webbplatsen som hänvisats till, för dess innehåll och riktighet.
SIGARTH AB ansvarar under inga omständigheter för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen på webbplatsen, inte ens om SIGARTH AB har underrättats om möjligheten till sådana skador.
Utöver ovanstående ger SIGARTH AB inga garantier för att informationen på webbplatsen, som text, bild, grafisk fil eller länk, finns tillgänglig, är innehållsmässigt riktig eller fullständig. SIGARTH AB kan när som helst utan föregående anmälan eller underrättelse göra ändringar i webbplatsen eller dess innehåll. SIGARTH AB tar inget ansvar för att webbplatsen eller innehållet på webbplatsen uppdateras.
På webbplatsen kan finnas allmänna råd och kalkylmodeller. SIGARTH AB åtar sig inget ansvar för tillämpligheten av dessa i det enskilda fallet. Erforderlig anpassning till förutsättningarna i varje enskilt fall måste därför göras på användarens ansvar.