Cookies och personuppgifter

Läs mer nedan om webbplatsens användning av cookies och personuppgifter.

Om cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att du som besökare ska kunna använda vår webbplats som vi har tänkt. Det kan till exempel handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för dig vid nästa besök.

Vi använder cookies enbart för att kunna ge dig som besökare en bättre service och upplevelse. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på vår webbplats sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som besökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet. Vi använder även så kallade tredjepartscookies från andra företag för att till exempel göra beräkna och rapportera användarantal och trafik.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på vår webbplats sluta att fungera korrekt. De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Information om hur du gör för att inte tillåta cookies hittar du genom din webbläsarens hjälpfunktion.

På webbplatsen kan innehåll och delningsverktyg bäddas in från sociala nätverk som till exempel Facebook. Dessa leverantörer kan i sin tur komma att använda cookies på vår webbplats. Vi saknar åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de personuppgifter och information som kan komma att samlas in. För ytterligare information om hur de hanterar cookies, vilken information de samlar in och hur du kan ta bort och blockera dem, vänligen kontakta dessa leverantörer direkt.

Integritetspolicy

Om Sigarth AB och denna integritetspolicy

Sigarth AB, org.nr 556237-1889, Järnvägsgatan 33, 335 73 Hillerstorp. Sigarth är en marknadsledande producent av upphängningssystem och tillbehör till radiatorindustrin.

Sigarth är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter. Om det ändå skulle uppstå frågor får du gärna höra av dig till oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
• ansökningshandlingar från arbetssökande, såsom CV och personligt brev,
• leverans-, fakturerings- och betalningsinformation till kunder och leverantörer.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
• Sigarths hemsida, t.ex. när du skickar in en ansökningshandling,
• när du kontaktar oss via e-post, post eller telefon,
• genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du själv är avtalspart eller är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,  och/eller
• genom att personuppgifter överförs till oss från en tredje part i form av något av vår koncernbolag och/eller av en utomstående part.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Sigarth kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

• Fullgörande av avtal: För att hantera köp, reklamationer och betalningar, samt för att genomföra rekryteringsförfaranden avseende våra arbetssökande.
• Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag och rekryteringshandlingar i enlighet med tillämplig lagstiftning.
• Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post, post eller telefon.
• Samtycke: För att kunna skicka ut marknadsföring och nyhetsbrev.

Lagring av personuppgifter

Sigarth vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.
• Kund: Dina uppgifter sparas så länge du har en pågående affärsrelation med Sigarth.
• Kontaktperson för företagskund eller leverantör: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Sigarth.
• Kommunikation: Om du har kontakt med Sigarth via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
• Jobbsökanden: Sigarth sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV och personliga brev (inklusive eventuellt foto) under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.
• Rättslig skyldighet: Sigarth sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
• Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
• Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring under en period om ett år efter ditt senaste köp. Du har alltid rätt att invända mot sådan behandling.

Överföring av personuppgifter

För att Sigarth ska kunna genomföra de åtaganden som Sigarth har gentemot dig som kund kan uppgifter komma att överföras till bolag som Sigarth köper in supporttjänster från. Sigarth iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

• Koncernbolag. Sigarth kan komma att överföra dina personuppgifter till sina helägda dotterbolag Sigarth Sp. Z o.o. och Sigarth GmbH, för att på ett effektivt sätt uppfylla sina åtaganden gentemot dig som kund.
• Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Sigarths verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
• Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Sigarth ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

I övrigt överför Sigarth inte dina personuppgifter till någon utomstående tredje part. Sigarth överför aldrig dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och Sigarth säljer inte några personuppgifter vidare.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta Sigarth på kontaktuppgifterna enligt nedan eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Återkallelse kan ske helt eller delvis.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Sigarths behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Sigarths hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på nedan kontaktuppgifter.

Sigarth AB
Järnvägsgatan 33
335 73 Hillerstorp

info@sigarth.se
Tel.nr 0370-254 00